POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób, w jaki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa (dalej jako: „PBKM”), gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat użytkowników Portalu.

1.2. Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu znajdującego się pod adresem: https://klient.pbkm.pl/ (zwanego dalej „Regulaminem”), chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

2. PBKM SZANUJE PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ

Ochrona Państwa prywatności w toku przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo informacji jest naszym priorytetem i zajmuje kluczowe miejsce we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Dane osobowe zebrane podczas korzystania przez Państwa z Portalu przetwarzamy z zachowaniem poufności i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a także polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w PBKM. Dane Osobowe są także przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

3. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie zapisujemy Państwa adres IP, a także adres strony, z której Państwo do nas trafili, historię przeglądania na naszej stronie, a także datę i czas trwania Państwa wizyty („Informacje o Korzystaniu ze Strony”). Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy.

3.2. Inne niż wskazane w pkt. 3.1 informacje są przetwarzane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa przekazane, np. podczas rejestrowania Panelu Klienta i składaniu Zamówienia, a także w celach związanych z realizacją Umowy (określane łącznie jako „Dane Osobowe”).

3.3. Administratorem Danych Osobowych jest PBKM.

3.4. W zakresie Usług dodatkowych, administratorami Państwa Danych Osobowych mogą być podmioty świadczące te Usługi. Odpowiednie informacje o przetwarzaniu danych przez podmioty trzecie znajdują się na dokumentach potwierdzających wybór Usług dodatkowych.

3.5. PBKM powierza przetwarzanie Państwa danych innym podmiotom przetwarzającym dane w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Portalu oraz wykonania Umowy np. w celach związanych z badaniem materiału biologicznego.

4. WYKORZYSTYWANIE, CEL PRZETWARZANIA I PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgód udzielonych przez Państwa przy wypełnianiu formularza Zamówienia lub zakładaniu Panelu Klienta lub są konieczne do realizacji Umowy albo do podjęcia działań przed zawarciem Umowy.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie, w celu zawarcia i realizacji umowy, w celach marketingowych oraz w celach archiwalno-statystycznych.

4.3. Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa Danych Osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto, przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych Osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkie żądania w tym zakresie mogą zostać złożone pocztą elektroniczną na adres: biuro@pbkm.pl.

4.4. PBKM wykorzystuje pozyskane od Państwa Informacje o Korzystaniu ze Strony ze względów technicznych i w związku z administrowaniem naszą stroną, przeprowadzeniem kwestionariuszy produktowych oraz działaniami marketingowymi.

4.5. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody, chyba że pozwalają na to właściwe przepisy prawa. PBKM jest uprawniony do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób.

5. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

5.1. Portal wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Portalu.

5.2. Dzięki plikom „cookies”, przeglądarka internetowa Użytkownika może zostać rozpoznana przez Portal. Większość używanych w Portalu „cookies” jest usuwana z dysku twardego komputera Użytkownika („session cookies”) po zakończeniu przez niego sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”).

5.3. Pliki „cookies” nie pozwalają na identyfikację Użytkowników. Za ich pomocą nie są także przetwarzane i przechowywane dane osobowe Użytkowników.

5.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. BEZPIECZEŃSTWO

PBKM stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem Państwa danych, którymi administrujemy. Zabezpieczenia, z których korzystamy są stale rozwijane i dostosowywane wraz z rozwojem technologii w tym zakresie.

7. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

7.1. PBKM może od czasu do czasu dokonywać w niniejszej polityce zmian z uwagi na (i) zmiany obowiązującego prawa, zmiany w praktykach organów regulacyjnych lub zmiany w orzecznictwie; (ii) zmiany praktyk rynkowych lub zmiany w oferowanych produktach; (iii) zmiany uwarunkowań rynkowych leżących u podstaw działania naszego systemu sprzedaży oraz (iv) inne ważne powody. Wszelkie zmiany, jakich moglibyśmy w przyszłości dokonać w zakresie zasad ochrony danych i polityki prywatności będą komunikowane za pośrednictwem Portalu, poprzez wyświetlanie stosownych powiadomień.

7.2. Niniejsza polityka ochrony danych i prywatności została ostatnio zaktualizowana we wrześniu 2017 r.

8. KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie lub nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z nami.

Dane kontaktowe:

  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@pbkm.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 22 436-40-50 lub +48 608 200 777 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura Informacja o godzinach pracy dostępna jest na stronie internetowej https://www.pbkm.pl/kontakt/zadzwon-do-nas